Kaupunginhallituksen päätöksiä Karanojan uuden jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta

 

Kaupunginhallitus 08.01.2018                                        Kirsi Ojansuu-Kaunisto

 

9§ Lausunto Hämeen elinkeino-,liikenne-, ja ympäristökeskukselle Kestopuuteollisuus ry:n ja Kiertokapula Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

Lausunto Kestopuuteollisuus ry:n ja Kiertokapula Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

Lämpövoimala, joka käyttäisi polttoaineena kestopuuta on monella tavalla ongelmallinen. Kestopuunpoltossa vapautuva arseeni on syöpävaarallista ainetta, jonka pitoisuus Hämeenlinnan maaperässä ja pohjavedessä on tavallista korkeampi. Polttolaitoksesta tulisi arseenipäästöjä ilmaan ja veteen. Alueen ihmisten mahdollista kokonaisaltistusta arseenille ei pidä lisätä.

Poltettavan jätteen seassa tulisi olemaan myös purkujätettä ja kreosiittipitoista jätepuuta, joiden poltosta voi aiheutua dioksiinipitoisia päästöjä ilmaan ja sitä kautta luontoon ja ravintoketjuihin. Dioksiinit voivat aiheuttaa kehityshäiriöitä ja häiritä immuunijärjestelmää. Hankkeen YVA:ssa päästöt normaalioloissa arvioidaan olevan alle raja- ja ohje-arvojen. Poikkeustilanteiden päästöt on arvioitu YVA:ssa puutteellisesti, vain kuvaillen ei mallintaen. Yleisesti voidaan todeta, että hankkeessa savukaasujen leviämisen mallinnus on kovin yksinkertaistavaa. Laitoksen savukaasuissa ja vesipäästöissä tulee olemaan vaarallisia myrkkyjä, jotka eivät jää arvioidulle vaikutusalalle.

Lisäksi epäselväksi jää mitä polttoainetta kyllästetty puu korvaisi? Mikä hyöty tällä polttolaitoksella olisi kaukolämmön osalta?

Karanojan jätteenkäsittelyalue sijaitsee virkistysalueen vieressä ja lähellä luonnonsuojelualuetta. YVA-selostuksessa hankealue kuvaillaan pääosin hoidetuksi talousmetsäksi, jossa ei ole luontoarvoja. Kuitenkin osa alueesta on vanhahkoa korpea, jolla on paikallista merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tällä hankealueella asuu mm. Hämeen maakuntaeläin ilves. Lisäksi alueen eteläreunassa on lähde, joka tuhoutuisi hankkeen vaikutuksesta. Sen tuhoamiseen tarvitaan poikkeuslupa, jota hakijoilla on tarkoitus hakea.

Alueen asukkaat ovat kokeneet, että heille ei ole tiedotettu hankkeesta riittävästi eikä heitä ole kuultu. Tämä kaikki siitä huolimatta, että hankkeen suunnitteluprosessissa on järjestetty kuulemisia ja vuorovaikutusta asukkaiden kanssa lain edellyttämällä tasolla. Selvästikään lain edellyttämä taso ei riitä tässä hankkeessa. Se on ymmärrettävää, kun kyseessä on näin riskipitoinen hanke.

Tämän perusteella  Hämeenlinnan kaupunki ei puolla Kestopuuteollisuus ry:n ja Kiertokapula Oy:n käsiteltyä puuta polttoaineenaan hyödyntävän lämpölaitoksen rakentamista.

 

19.2.2018      Kaupunginhallitus                                                                                             Kirsi Ojansuu-Kaunisto

 

97§

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kiertokapula Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

Esitän ettei Kiertokapula Oy:lle myönnetä poikkeamislupaa Karanojan lähteen muuttamiseksi.

 

Perusteluina tälle esitän, että lämpövoimala, joka käyttäisi polttoaineena kestopuuta on monilla tavoilla ongelmallinen.

Ongelmajätteiden, jollaiseksi käsitelty puu on luokiteltava, oikea paikka hävitettäväksi on Riihimäellä sijaitseva entinen Ekokem, nykyinen Fortum Waste Solutions Oy:n jätteidenkäsittelylaitos.

Miemalan asukkaat ovat aiheellisesti vastustaneet hanketta. Karanojan jätteenkäsittelyalue sijaitsee virkistysalueen vieressä ja lähellä luonnonsuojelualuetta. Osa alueesta on vanhahkoa korpea, jolla on paikallista merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja alueen eteläreunassa on tämä lähde, jota ei tule hävittää. Vastustan siis tätä poikkeamishakemusta.

Asuntoalueiden ympäristön viihtyvyys ja luonnonläheisyys on merkityksellinen asia asukkaille. Miemalan alue kärsisi suuresti, jos tämä lämpövoimala toteutuisi.

Kyseessä olevan lämpövoimalan rakentaminen ei anna hyvää mielikuvaa Hämeenlinnasta. Kaupungin imago kärsisi tästä hankkeesta. Hämeenlinnan strategiassa nimetyt tavoitteet hyvinvointia edistävästä ja resurssiviisaasta kaupungista kyseenalaistuvat lämpölaitosta edistävien päätösten myötä, jollaisena tämäkin päätös on nähtävä.