Vaaliteemani

14.4.2019 vaaleissa arvoni ja teemani:

Oikeudenmukaisuus ja tasa- arvo ovat minulle kaikessa yhteiskunnallisessa työssä merkittäviä arvoja. Ne ovat päätöksentekoni perustana aina, koskipa päätökset Suomea tai muuta maailmaa.

Päätöksiä tehtäessä joudutaan usein pohtimaan kenen tai minkä etu laitetaan ensimmäiseksi, mistä pidetään kiinni, kun kiistellään resursseista, useimmiten rahasta. Minulle on tärkeintä puolustaa kaikista vähäosisimpia, niitä jotka ovat köyhimpiä ja niitä, jotka eivät itse jaksa tai kykene pitämään puoliaan, niin lokaalilla kuin globaalilla tasolla. Tulevat sukupolvet ja luonto ovat myös niitä, joiden puolesta on taisteltava. On pidettävä sinnikkäästi kiinni oikeudenmukaisuudesta niidenkin kohdalla. Heillä ei ole nyt ääntä – minä toimin heidän puolestaan täällä ja tänä päivänä.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille riippumatta asuinpaikasta, sukupuolesta, iästä, ihon väristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, ammatista tai asemasta.

Teemani näissä vaaleissa:

 1. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen:
  Kohtuullisuus ja uusi ajattelu on otettava elämänasenteeksi. Meidän on muutettava elämäntapojamme, jotta tulevilla sukupolvilla olisi elämän edellytykset tällä maapallolla. Tavaranpaljous ei tuo onnea eikä kuluttaminen lisää elämän laatua.  Kierrätys, kirpputorit ja second hand- kaupat ovat ekologisesti ja ekonomisesti tärkeitä valintoja.

  1. raideliikenteelle kolmas raide Riihimäki -Tampere välille.
  2. kertakäyttökulttuurista kestävämpään. Usein se on vähemmän ja laadukkaampaa.  Kertakäyttötuotteiden verotusta on nostettava.
  3. fossiilisista polttoaineista eroon 2030 mennessä. Ne voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä mm. tuuli-, aurinko-, bio – ja vuorovesienergialla.
  4. Metsähallituksen avohakkuut on lopetettava.
  5. kasvisruoka ja lähiruoka ovat vastuullisia valintoja. Jos syöt lihaa, niin riista ja lähellä tuotettu, kotimainen liha on vähäpäästöisempää. Ekomerkit vähäpäästöisiin ruokiin.
  6. joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat ekologisesti parempia vaihtoehtoja kuin yksityisautoilu. Lisäarvoa tuo myös se, että ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille hyötyliikunta on arvokasta. Jos tarvitset henkilöautoa , niin vähäpäästöinen biokaasu tai sähköauto on oikea valinta. Verotuksella on tuettava näitä vaihtoehtoja.
  7. asuntojen lämmityksessä tulee suosia uusiutuvia energiavaihtoehtoja, maalämpöä, aurinko- ja tuulienergiaa.
  8. matkailussa on vastuullista valita kotimaisia kohteita ja ulkomaisista kohteista sellaisia, jonne pääsee junalla. Jos lentää pitää, niin vertaile matkojen hiilidioksidipäästöjä, maksa lentoveroa ja vähennä lentomatkojen määrää. Lentokoneiden polttoaineiden verovapaus on poistettava.
  9. meillä jokaisella on vastuu ilmaston lämpenemisen ehkäisemisestä. Suomen on toimittava esimerkkinä muille maille. Teollisuudessa vähäpäästöiset tuotteet ja teknologiat ovat myyntivaltteja. Innovaatiorahoitukseen on otettava käyttöön ekologisuus-kriteerit.
 2. Koulutus ja sivistys
  1. koulutuksen kehittäminen tulee olla pitkäjänteistä ja siksi on otettava käyttöön KESU= koulutuksen kehittämissuunnitelmat. Sipilän hallitus on tehnyt vain projekteja ja siksi vastuullinen, pitkänaikavälin koulutuksen suunnittelu on unohtunut.
  2. toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on epäonnistunut. Se on korjattava pikaisesti: on lisättävä lähiopetuksen määrää sekä koulutuksen resursseja.
  3. esi- ja alkuopetukseen on luotava joustava opetuspolku 5-8- vuotiaille.
  4. erityisopetukseen on lisättävä resursseja kaikilla kouluasteilla. Opettajankoulutukseen on lisättävä eritysopetukseen erikoistuneiden opiskelijoiden lukumäärää.
  5. harrastustoimintaan tulee olla jokaisella lapsella mahdollisuus perheen tulotasosta riippumatta.
  6. taito- ja taideaineiden määrää on kouluissa lisättävä. Opetussuunnitelmia on tarkistettava.
  7. yksityiskoulujen määrää ei saa kasvattaa. On yhteiskunnan etu, että kouluissa on heterogeeniset opetusryhmät. Ei ole viisasta vetäytyä omiin kouluihin uskontojen tai minkään muun maailmakatsomuksen perusteella. Monikulttuurisuuden rikkaus ja rauhallinen yhteielo syntyy, kun jo pienestä pitäen lapset ja perheet toimivat yhdessä.
  8. kirjastot ovat merkittäiä yhteisiä sivistyksen kehtoja ja niiden toimintaa tulee vahvistaa.
  9. harkinnanvaraisten taiteilijaeläkkeiden määrää on lisättävä.
 3.  Vanhusten palvelut
  1. hoitajamitoitus on nostettava 0,7 ja hoitolaitosten valvontaa on lisättävä. On otettava käyttöön rangaistuksia, jos hoitolaitos rikkoo lakeja.
  2. ikäihmisten asumiseen on saatava yhteisöllisen asumisen vaihtoehtoja, koska yksinäisyys on suuri ongelma.
  3. omaishoitajien jaksamista on tuettava ja annettava heille psykososiaalista tukea nykyistä enemmän. Vertaistuen tarvetta on paljon ja siksi omaishoitajien yhdistysten toiminnalle on annettava riittävät resurssit. Lisäksi liikunta ja virkistystoiminnan järjestäminen heille on tärkeää.
 4. Mielenterveyspalvelut
  1. mielenterveysasiakkaiden tulee saada samanarvoista hoitoa ja apua kuin somaattisella puolella. Pelkkä psyykelääkepurkki ei riitä vaan sen lisäksi on saatava terapiaa tarpeen mukaan sekä yksilölle että perheelle. Mielestäni on kyse lähes heitteillejätöstä, jos lääkkeen lisäksi ei saa muuta hoitoa.
  2. yhdenvertaisuus ei toteudu koulujen kuraattori- ja psykologipalveluissa vaan heidän oppilas – ja toimipistemäärissä on suuri eroja. On saatava yhtenäiset linjaukset valtakunnallisesti, jotta lapset ja nuoret saisivat mahdollisismman aikaisessa vaiheessa tarvitsemansa avun.
  3. vastuutonta toimintaa on se, kun osa vakuutusyhtiöistä ei anna vakuutusta nuorelle, joka on käyttänyt psykoterapiapalveluita. Vaikka tämä asia ei kuulu lainsäätäjän toimivaltaan, on siitä mielestäni puhuttava ja laitettava julkista painetta yhtiöille tällaisten linjausten poistamiseksi. Nykyisellä käytännöllä nämä vakuutusyhtiöt epäsuorasti edesauttavat valehtelua, mielenterveysongelmien piiloittelua ja vaikeuttavat näin mielenterveysongelmien hoitamista.
  4. päihde- ja mielenterveysongelmaisten on saatava välitöntä apua ja asianmukaista hoitoa.
 5. Vähäosaisita vastuunkantaminen
  1. kehitysyhteistyömäärärahoja on korotettava. Meidän on kannettava vastuuta globaalilla tasolla maailman köyhimmistä.
  2. Suomen pakolaiskiintiötä on nostettava.
  3. ihmiskaupan uhrien on saatava Suomesta turvapaikka.

Vaaliteemani 2015

I Ekologia

Uusiutuvat, kotimaiset energiaratkaisut ovat kaiken perusta. Ne luovat pysyviä työpaikkoja ympäri Suomea , ovat turvallisia ja vastuullisia myös tulevia sukupolvia ajatellen.

 • Soiden suojeluohjelma on toteutettava siten , kun se oli valmisteltu vastuullisesti ja pitkäjänteisesti eri osapuolten yhteistyönä Ville Niinistön ollessa ministerinä.
 • Liikenteessä on vahvistettava joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytyksiä.
 • Työpaikkojen luomisessa on otettava ympäristönäkökulmat huomioon nykyistä enemmän. Ekologisia reunaehtoja tulee kunnioittaa kaikissa tapauksissa.
 • Eläinten oikeuksia ei saa heikentää taloudellisesti tiukkoina aikoina eikä tuottavuuden nimissä.

II Oikeudenmukaisuus

 • Minulle oikeudenmukaisuus on sitä, että tuloerot ja eriarvoisuus eivät saa kasvaa. Oikeudenmukaista on turvata ja tukea köyhimpiä.

Kun joudumme tekemään säästöpäätöksiä ja leikkauksia julkisiin palveluihin, on       oikeudenmukaista kohdentaa ne siten , että köyhimmät ihmiset eivät joudu kärsimään niistä. Keski – ja etenkin hyvätuloiset joutuvat kantamaan silloin nykyistä suuremman osan säästötoimista. Tämä tarkoittaa saavutetuista eduista on jouduttava tinkimään.

 • Vähemmistöjen oikeudet ovat turvattava taloudellisesti vaikeinakin aikoina.
 • ARMOLLISTA PAKOLAISPOLITIIKKAA: Oikeudenmukaista on ottaa maahamme nykyistä enemmän pakolaisia. Mm. Syyrian sodan vuoksi pakolaisiksi lähteneitä on autettava ja taakkaa jaettava nykyistä enemmän Euroopan maiden kesken.

III Kestävä talouspolitiikka  ja kohtuullisuus

 • Valtion lainamäärä on saatava laskusuuntaan. Tulevia sukupolvia ei tule rasittaa aikamme päätöksillä, jotka siirtävät maksut tulevaisuuteen.
 • Valtion menojen ja tulojen on saatava tasapainoon.
 • Kuntien talous ei kestä enempää lakisääteisiä velvoitteita.
 • Perustulo on inhimillinen , kannustava ja taloudellisesti viisas askel työttömyyden vähentämiseen . Toimeentulotuen perusosan siirto Kelalle on merkittävä toimi siihen suuntaan. Nyt työttömyyden kasvaessa olisi edelleen helpotettava pätkätyötä tekevien ja työttömien työmahdollisuuksia. Perustulon myötä voisimme purkaa byrokratiaa.

IV Koulutus ja sivistys

 • Laadukkaasta peruskoulusta on pidettävä huolta tiukassakin taloustilanteessa!
 • En kannata yksityiskoulujen määrän kasvattamista.
 • Korkeakoulutus on pidettävä maksuttomana.
 • Toimintaedellytykset vapaalle sivistystyölle on taattava.
 • Tekijänoikeudet ovat taiteen- ja tieteen tekijöille turvattava jatkossakin.
 • Mielestäni kirjastot ovat osa peruspalveluita ja niiden toimita edellytykset on turvattava.

V Sosiaali- ja terveyspolitiikka

 • Omaishoidontuen maksu on siirrettävä Kelalle. Siten he olisivat tasa-arvoisessa asemassa koko maassa ja saisivat samansuuruista tukea eikä se olisi riippuvaista kunnan taloustilanteesta. Silloin myös kriteerit olisivat samanlaiset joka puolella maata.
 • Sote-uudistuksessa painopisteen tulee olla perusterveydenhuollossa.
 • Mielenterveyspalvelut on saatava matalankynnyksen palveluiksi, jotka olisivat lähellä perheitä ja kaikkia apua tarvitsevia.